top of page

Bobbie Botjes | Verhaal en illustraties smelten samen


Kinderen zijn veeleisende lezers. Boeken kunnen op basis van de kaft al worden afgekeurd. Een van de series die het afgelopen jaar veel kinderharten sneller heeft doen kloppen, is Game Helden van schrijver Marcel van Driel en illustrator Paco Vink. Samen creëerden ze een wereld waar veel kinderen maar al te graag in verdwaalden. Het grote succes daarachter was misschien wel de samenwerking tussen schrijver en illustrator. Daarover kwamen wij al meer te weten in onze podcastuitzending afgelopen jaar. Nu is er een nieuw project verschenen van de twee schobbejakken, genaamd Bobbie Botjes.


In Bobbie Botjes maken we kennis met Maas, die woont op het eiland Zanderoog. Maas is zeker niet de populairste jongen van het eiland en vermaakt zich voornamelijk door met zijn hond Modder te spelen. Modder luistert niet al te best, wat er uiteindelijk toe leidt dat de beste hond gaat graven op plekken waar hij niet zou moeten graven. Dit gegraaf leidt Maas en zijn hond naar een merkwaardig dagboek. Het dagboek van Bobbie Botjes!


Wanneer Maas weer eens gepest wordt door de pestkoppen van het eiland, komt hij Amira tegen. Een ogenschijnlijk bescheiden meisje dat wel zin heeft in avontuur. Uiteindelijk weet Modder de twee personages uit de benarde situatie te redden, voordat hij weer sprint naar de plek waar hij gisteren een prachtig dagboek had opgegraven. Er blijkt meer te zijn... een hoopje botten.

Een bijzondere blikseminslag zorgt er vervolgens voor dat Maas niet lang daarna oog in oog staat met Bobbie Botjes, het leidend voorwerp van het dagboek dat hij had gevonden! Wat moet Bobbie Botjes in de huidige maatschappij? En hoe houd je een wandelend skelet verborgen voor de rest van het dorp?


Over die huidige maatschappij gesproken: Marcel van Driel laat zien daar nog altijd met beide benen in te staan. Hij heeft een goed gevoel voor wat aanslaat bij de kinderen op de basisschool, met leuke verbasteringen van scheldwoorden ('Hondenkakkendrol!'), maar ook verwijzingen naar bijvoorbeeld het veelgebruikte Buienradar.


Bobbie Botjes is een prachtig boek geworden, waarin de samenwerking tussen Paco en Marcel tot grote hoogte weet te stijgen. De samenwerking bij Game Helden was nog voorzien van een lichte naad, maar deze is volledig verdwenen bij Bobbie Botjes. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe een samenwerking tussen illustrator en schrijver zou moeten zijn. Het boek wisselt tekst met kleine strips af en zorgt voor een zeer waardevolle visuele ondersteuning van het verhaal. Met Bobbie Botjes wordt daarnaast een stap naar een iets oudere leeftijd gezet dan Game Helden. Dit is terug te zien in het taalgebruik, dat iets meer uitdagingen kent. Daarnaast is het boek met iets meer dan 200 bladzijdes een mooie stap vooruit ten opzichte van het dunnere Game Helden. Het is te hopen dat de fans van Game Helden de stap naar Bobbie Botjes willen maken. De link naar games wordt weliswaar niet meer gelegd, maar verder ademt het boek alles wat Game Helden goed maakte, alleen beter.

Inkijkexemplaar Bobbie Botjes
.pdf
Download PDF • 12.35MB


Benieuwd hoe een piraat deze bespreking zou overbrengen? Lees dat hieronder!


Sprogs are demandin' readers. Books can be rejected based on thar cover. One o' the series that has made many sprogs's hearts beat faster this past year, be Game Helden by writer Marcel van Driel 'n illustrator Paco Vink. Together they created a world that many sprogs we be happy t' get lost in. The great success behind this was perhaps the collaboration between writer 'n illustrator. The ReadingDetectives learned more about this in their podcast broadcast last year. Now a new project has been released by the two scoundrels, called Bobbie Botjes.


In Bobbie Botjes we meet Maas, who lives on the island o' Zanderoog. Maas be certainly nah the most popular lad on the island 'n mainly enjoys hisself by playin' wit' his cur Modder. Mud doesn't listen mighty well, which ultimately leads t' the best cur diggin' in places where he shant be diggin'. This diggin' leads Maas 'n his cur t' a remarkable diary. Bobbie Botjes' diary!


When Maas be bullied again by the island's bullies, he meets Amira. An apparently modest poppet who has a taste fer adventure. Ultimately, Modder manages t' rescue the two characters from thar dire situation, afore sprintin' back t' the spot where he had unearthed a beautiful diary yesterday. Turns out thar's more... a pile o' bones. A special lightnin' strike then ensures that Maas nah long afterwards comes face t' face wit' Bobbie Botjes, the leadin' object o' the diary that he had found! Wha' does Bobbie Botjes do in today's society? 'n how do ye keep a walkin' skeleton hidden from the rest o' the village? Speakin' o' current society: Marcel van Driel shows that he still has both feet in it. He has a good sense o' how t' appeal t' primary school sprogs, wit' fun corruptions o' swear words ('Cur poop!'), but also references t', fer example, the commonly used rainradar.


Bobbie Botjes has become a beautiful book in which the collaboration between Paco 'n Marcel reaches great heights. The collaboration at Game Helden still had a slight seam, but this has completely disappeared at Bobbie Botjes. 'tis a wonderful example o' wha' a collaboration between illustrator 'n writer best be. The book alternates text wit' wee comics 'n provides mighty valuable visual support fer the tale. Bobbie Botjes also takes a step towards a slightly older age than Game Helden. 'tis reflected in the language use, which has slightly more challenges. In addition, the book, wit' jus' o'er 200 pages, be a nice step up compared t' the slimmer Game Helden. 'tis hoped that the fans o' Game Helden will wants t' make the step t' Bobbie Botjes. The link t' games be no longer made, but otherwise the book exudes everythin' that made Game Helden good, only better.

 

Dit boek raad ik aan voor...

...fans van Game Helden, waar wacht je nog op?!

...lezers die een dikker boek zoeken met de nodige illustraties.

...landrotten, schobbejakken en ander gespuis!

 

Samenvatting/Omslag


Maas en Amira wonen op Zanderoog. Een doodgewoon eiland met doodgewone mensen. Modder, de hond van Maas, vindt botten op het strand. Wanneer de botten door de bliksem worden getroffen, veranderen ze in het piratenskelettenmeisje; Bobbie Botjes! Terwijl Maas en Amira hun best doen Bobbie te verbergen voor de eilandbewoners, blijkt dat er nog iets tot leven is gekomen. Iets dat het hele eiland in gevaar brengt. Lukt het Maas, Amira, Modder en Bobbie om Zanderoog te redden?

留言


bottom of page